Your browser does not support JavaScript!

Phân tích

SỰ THAY ĐỔI VỀ VŨ KHÍ CS:GO TRONG NĂM 2017 SỰ THAY ĐỔI VỀ VŨ KHÍ CS:GO TRONG NĂM 2017

Với bất kỳ tựa game esports nào cũng vậy, meta game thay đổi khi nhà sản xuất đưa ra những bản cập nhật mới. Tất nhiên vũ khí là những thành phần đầu tiên bị ảnh hưởng.