Your browser does not support JavaScript!

Vikings Cybercafe 1

Cơ sở đầu tiên của chuỗi Vikings Cybercafe bao gồm 130 máy tính cấu hình cao.